STQARRIJA MA?RU?A MILL-GVERN TA’ MALTA

Il-pro?ess dwar l-i?vilupp propost fis-sit ta?-?ona tal-Istitut g?all-Istudji Turisti?i qed jie?u l-pro?ess tieg?u u sa’ issa saret sej?a f’tender pubbliku li g?alih kien hemm bidder wie?ed – City Centre.Il-Gvern qieg?ed janalizza l-proposta, anke perm…

Read more

STQARRIJA MA?RU?A MILL-MINISTERU G?ALL-AFFARIJIET BARRANIN: Malta ting?aqad mal-laqg?a ministerjali fi Vjenna dwar il-futur tal-Libja

Il-Ministru g?all-Affarijiet Barranin Dr George W. Vella llum ipparte?ipa fil-laqg?a ministerjali dwar il-Libja fuq stedina tas-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti tal-Amerika John Kerry u tal-Ministru g?all-Affarijiet Barranin tal-Italja, Paolo Gentiloni.

Din hija l-ewwel laqg?a ministerjali tax-xorta tag?ha min mindu l-Prim Ministru Libjan Fayez Serraj da?al fi Tripli biex minn hemm iwaqqaf il-Gvern ta’ G?aqda Nazzjonali. Il-ministri li pparte?ipaw fil-laqg?a addottaw Stqarrija Kon?unta li fiha hemm inmi??la l-passi li jmiss li g?andhom iwasslu g?all-istabilitA� fil-Libja.

Meta kkummenta dwar is-sinifikat ta’ din il-laqg?a, il-Ministru Vella enfasizza l-importanza g?all-Prim Ministru Serraj li jkun assigurat bl-appo?? tal-komunitA� internazzjonali f’dan il-mument politiku delikat g?al-Libja.

Il-Ministru Vella qal ukoll li “huwa importanti li l-Ftehim Politiku g?al-Libja jirnexxi u jkun implimentat b’mod s?i? g?all-benefi??ju tal-poplu Libjan kollu. Il-Ftehim jipprovdi g?al ba?i soda lejn il-pa?i, sigurtA� u stabbilitA� fil-Libja. Il-poplu Libjan irid jara li l-Gvern ta’ G?aqda Nazzjonali qed jiffunzjona u li jkollu appo?? wiesa’. Il-poplu Libjan irid jara wkoll li fil-prattika jkollu dak me?tie?, ibda mill-provi?jon tas-servizzi ba?i?i, provi?jon tal-ikel, likwiditA� u wkoll servizzi infrastrutturali stabbli.’

Il-Ministru Vella ?ied jg?id li ta?t il-pro?ess immexxi mir-Rappre?entant Spe?jali tan-Nazzjonijiet Maqg?uda Martin Kobler, hemm punti li g?ad m’hemmx qbil dwarhom, fosthom min se jmexxi l-Ministeru g?ad-Difi?a u wkoll l-appo?? lill-Gvern ta’ G?aqda Nazzjonali mill-Kamra tar-Rappre?entanti li hija bba?ata f’Tobruk.

Il-Ministru Vella huwa wie?ed mill-ewwel fost il-Ministri g?all-Affarijiet Barranin tal-pajji?i Ewropej li ?ar il-Libja x-xahar li g?adda, b?ala parti minn delegazzjoni mmexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat

Source: Government of Malta

Read more

STQARRIJA MA?RU?A MILL-UFFI??JU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI: Is-Servizz Pubbliku jiltaqa’ mal-klijenti tieg?u g?all-ewwel darba

B?ala parti mit-ti?did li g?addej minnu s-Servizz Pubbliku, fil-?ranet li ?ejjin se jkunu qed jittellg?u sensiela ta’ laqg?at biex i?-?ittadin ikun jista’ jaqsam il-?sibijiet tieg?u dwar is-servizzi governattivi offruti.

Din hija l-ewwel darba li qed ji?u organizzati laqg?at ta’ dan it-tip bl-g?an ewlieni jkun li s-Servizz Pubbliku jisma’ direttament ming?and il-pubbliku stess dwar x’jixtieq li jara fis-servizzi li jir?ievi biex dawn jindirizzaw a?jar il-b?onnijiet u l-aspettattivi tal-benefi??jarji. Dawn il-laqg?at flimkien se jiffurmaw il-?img?a g?as-Servizz Pubbliku li se tkun qed issir bejn il-?img?a 27 ta’ Mejju u l-?img?a 3 ta’ ?unju.

Il-laqg?at mifruxin fuq erbat ijiem se jittellg?u bejn it-30 ta’ Mejju u t-2 ta’ ?unju bit-temi diskussa jkunu dawn: affarijiet tal-konsumatur, edukazzjoni, sa??a, kummer?, turi?mu, kultura, sigurtA� so?jali u kuntratti tal-Gvern.

G?all-ewwel darba wkoll se tittella’ laqg?a o?ra li se tkun qed tlaqqa’ lill-Ma?istrati, il-?addiema so?jali, l-uffi?jali tal-Pulizija, uffi?jali pubbli?i u professjonisti o?ra li b’xi mod jew ie?or imissu ma’ pro?essi tal-Qorti fil-konfront tal-vittmi u l-akku?ati. Din il-laqg?a se tkun biss il-bidu g?all-bidliet necessarji f’dan il-qasam biex is-servizz ikun wie?ed ta’ kwalitA�.

Kuljum se jsiru ?ew? laqg?at li jittrattaw temi differenti, wa?da f’Forti Sant’Iermu u l-o?ra f’Dar il-Mediterran g?all-Konferenzi bejn is-18:00 u s-19:30.

Aktar dettalji dwar l-attivitajiet kollha marbuta mal-?img?a g?as-Servizz Pubbliku jinsabu fuqwww.publicservice.gov.mt

Postijiet jistg?u ji?u riservati fuq 22001526.

Source: Government of Malta

Read more
1 894 895 896 897 898 914