STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITAe U ANZJANITAe ATTIVA: Tinfetah it-tielet dar ghall-persuni b’dizabilitA� fil-komunitA�

Is-Segretarju Parlamentari g?ad-Drittijiet ta’ Persuni b’Di?abilitA� u AnzjanitA� Attiva, Justyne Caruana, illum inawgurat dar o?ra fil-komunitA� g?all-persuni b’di?abilitA� fi?-?urrieq wara li l-Gvern investa 300,000 Ewro sabiex jibda jopera din id-dar bi ftehim mad-Dar tal-Providenza.

Waqt l-inawgurazzjoni, is-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana qalet li din hija t-tielet wa?da mill-g?axart idjar fil-komunitA� li dan il-Gvern hu impenjat li jag?mel b’risq il-persuni b’di?abilitA�. Hija spjegat kif il-politika tal-Gvern dwar is-servizzi residenzjali g?all-persuni b’di?abilitA� hija ta’ residenzi ?g?ar fil-komunitA� bil-g?an li jserra? ras il-?enituri tal-persuni b’di?abilitA� rigward meta ji?u nieqsa. Hija qalet kif dan il-kun?ett imur in konformitA� ma’ Artiklu 19 dwar l-g?ixien indipendenti tal-Konvenzjoni tal-?nus Mag?quda dwar id-drittijiet ta’ persuni b’di?abilitA� li Malta firmatarji g?aliha

Justyne Caruana spjegat kif din id-dar qieg?da tinfeta? wara li ntla?aq ftehim bejn is-Segretarjat Parlamentari mmexxi minnha u d-Dar tal-Providenza sabiex din d-dar tibda tilqa’ sa massimu ta’ 5 persuni b’di?abilitajiet differenti. Hija semmiet kif issa l-A?enzija Sapport trid tag?mel l-assesments me?tie?a biex jid?lu l-ewwel persuni b’di?abilitA� f’din id-dar. Spjegat ukoll kif din id-dar hija mibnija u g?andha fa?ilitajiet li huma in konformitA� mal-istandards g?as-servizzi residenzjali g?all-persuni b’di?abilitA� li fassal u ppubblika dan il-Gvern.

Hija kkonkludiet billi semmiet li g?addej xog?ol fuq residenzi o?rajn f’Pembroke u fi?-?urrieq u fuq djar o?ra sabiex sal-a??ar tal-le?i?latura jinfet?u total ta’ g?axart idjar. Fa??ret il-?idma ta’ Dar il-Providenza mmexxija minn Fr Martin Micallef u rringrazzjat lil dawk kollha li ja?mu mad-Dar tal-Providenza u li ?admu biex din id-dar setg?et tinfeta? u topera.

Pre?enti kien hemm Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, is-Sindku ta?-?urrieq Natius Farrugia, il-kelliem tal-Oppo?izzjoni Robert Cutajar, l-Arcipriet ta?-?urrieq Dun Karm Mercieca, u l-Vigarju Episkopali g?ad-Djakonija, Mons Charles Cordina.

Source: gov.mt

Read more

STQARRIJA MILL-MINISTERU GHAL GHAWDEX: Inawgurat progett iehor sportiv f’Ghawdex waqt li gew imhabbra diversi inizjattivi sportivi

Il-Ministru g?al G?awdex Anton Refalo inawgura pro?ett ie?or sportiv, din id-darba fil-kumpless sportiv tar-Rabat G?awdex b’investiment ta’ madwar Euros 80,000.

Il-Ministru Refalo tenna li l-Ministeru g?al G?awdex dejjem emmen li l-isport irid ikun dak il-mutur li jixpruna ?-?g?a?ag?, t-tfal u l-atleti G?awdxin biex jikkumbattu l-obe?iA�, li saret il-kundizzjoni nazzjonali f’pajji?na. Dan fl-istess waqt ikabbru t-talenti tag?hom sew f’G?awdex, f’Malta u lil hinn minnha.

Il-Kumpless Sportiv hu l-kwartieri tal-Isport f’G?awdex u bla dubju qed jintu?a b’mod tajjeb ?afna mill-isportivi G?awdxin u anke mit-tfal tal-Iskola Sport. I?da kif qal il-Minsitru Refalo l-art ma kinitx fi stat tajjeb u g?alhekk ?ie de?i? li ssir art ?dida. Il-Ministru esprima s-sodisfazzjon tieg?u b’dan il-pro?ett. Din hija biss l-ewwel fazi tal-pro?ett g?ax fi ?mien li ?ej ser ikun qed jinbidlu s-si??ijiet u titran?a ?-?ona tal-ispettaturi. Il-Kumpless Sportiv se jkompli jikber bil-bini tal-pixxina li g?andha tag?laq kapitlu u ?olma tal-Ministeru.

?ie m?abbar ukoll li g?at-tieni sena konsekuttiva l-Gozo Sports Board flimkien mal-Ministeru g?al G?awdex u Sport Malta se jorganizzaw il-Gozo Sports Awards. Dan ifisser li l-aqwa sportivi G?awdxin se jing?ataw apprezzament adegwat g?al dak li wettqu fis-sena 2015. L-Isports Awards din is-sena qed ikunu organizzati fuq livell og?la fejn barra l-unuri tas-soltu se jing?ata premju ie?or g?all-atleta b’abilitajiet differenti. Is-serata se ssir fit-30 ta’ April ?o Villa Fiorita u se ti?i ffilmjata u trasmessa fuq il-programm Sport G?awdex fuq TVM 2.

April hu x-xahar li fih se ji?i organizzat l-Isport Festival madwar G?awdex kollu. Festival li sena ilu kien mifrux fuq weekend u din is-sena se jkun mifrux fuq erba’ ?img?at. Il-Gozo Sports Board ?adem biex diversi atleti Maltin jitilg?u G?awdex u jit?alltu mal-isportivi G?awdxin g?al xahar s?i? ta’ attivitajiet sportivi. Dan il-festival sportiv ser jifta? il-bibien tieg?u b’seminar organizzat minn Sport Malta. Dan il-festival ser ikun bejn is-16 ta’April u it-8 ta’ Mejju. Aktar informazzjoni dwar dan il-festival ser ting?ata fil-jiem li ?ejjin. Il-Ministru qal li dan il-festival g?andu jg?in mhux biss lit-turi?mu Sportiv i?da juri l-impenn tal-Gvern favur s-settur sportiv f’G?awdex.

Source: gov.mt

Read more
1 880 881 882 883 884 896